Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Tyto obchodní podmínky
platí pro nákup v internetovém obchodě Taneční trikoty prostřednictvím webového
rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném Kateřinou Gabrielovou,  zapsanou v živnostenském
rejstříku vedeném Městským úřadem Praha, identifikační číslo 87310236,
(dále jen „Prodávající“).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že
akceptuje tyto obchodní podmínky.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím
považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese
odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Objednávka a
uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného
v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím
zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné.
Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka
zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím
požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na
základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví  Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží
a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

Způsob odeslání zboží

· doporučená zásilka nebo balík (dle velikosti a ceny zboží), balík do ruky,
balík na poštu – Česká pošta, s.p.

Kupující má možnost
zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

· platba v hotovosti – při osobním odběru zboží

· převod na účet Prodávajícího uvedený na faktuře

.platba v hotovosti při převzetí zboží – dobírka

Odstoupení od
kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že
dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu
Prodávajícího Kateřina Gabrielová, Na Týnici 115, Chýnice , 252 17.

Zboží musí být
prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním
obalu.

Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury,
byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a
zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, nebo poštovní poukázka).
Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou
adresu Kupujícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na
základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným
způsobem, jakým je Kupující poskytl, nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.3. těchto obchodních podmínek je
Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení
kupní ceny.

Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho poškození či zničení.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí
Kupující.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost
za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující). Postup při reklamaci
zboží upravuje článek – Reklamační řád.

 

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje
způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem,
v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění,
a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost
a práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími
občanského zákoníku).

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. Záruka a reklamace těchto obchodních
podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou
nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit,
má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud
nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu
vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo
na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze
věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo
neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na
opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit
její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné
obtíže.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou jinak.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

· Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

Doručení reklamovaného zboží na adresu Kateřina Gabrielová, Na Týnici 115, Chýnice, 252 17.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

Kateřina Gabrielová
Na Týnici 115
252 17  Chýnice

adresa elektronické pošty katerina.gabrielovaa@seznam.cz
telefon +420 604426997

Ochrana osobních
údajů

Ochrana osobních údajů
Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních
údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od
adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní
údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy
a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl
poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího
odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající  provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

· požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

· požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má
Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto
ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů přímo.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.